Bezplatné kurzy cez výzvu ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Možnosť financovania vzdelávacích kurzov pre nezamestnaných, zamestnaných a rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke.

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie vybraných kurzov s preplatením cez projekt Zručnosti pre trh práce vyplňte tento formulár.

Chcete pomôcť so získaním príspevku na vzdelávanie cez nový národný projekt Zručnosti pre trh práce?

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu s možnosťou preplatenia 100% pre nezamestnaných a 80% pre zamestnaných uchádzačoch.

Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Pre koho je projekt určený:
 1. Nezamestnaných (musí byť evidovaný ako Uchádzač o Zamestnanie na úrade práce)
 2. Zamestnaných (aktuálne je zamestnanec)
 3. rodič na materskej/rodičovskej dovolenke
Pre koho nie je určený:
 1. študentov denného štúdia
 2. živnostníkov
 3. samostatne zárobkovo činné osoby
 4. pre poberateľov starobného dôchodku/invalidného dôchodku
 5. záujemcovi o zamestnanie, ktorému bol v priebehu predchádzajúcich 5 rokov poskytnutý príspevok na rovnaké alebo obdobné vzdelávanie podľa § 54 zákona o službách zamestnanosti

Výhodu budú mať znevýhodnení uchádzači:

 1. Občan mladší ako 26 a starší ako 50 rokov
 2. Dlhodobo nezamestnaní
 3. Občan so zdravotným postihnutím
 4. Občania s nižším ako stredným odborným vzdelaním
 5. Samoživiteľ

Cieľom je podporiť:

 • Lepšie uplatnenie na trhu práce
 • Udržanie si momentálneho zamestnania
 • Zmenu zamestnania, pre ktoré sú potrebujete nové vedomosti a zručnosti
 • Zvýšenie kvalifikácie
 • Rekvalifikovanie na novú profesiu

Tlačivá k žiadosti pre zamestnaných nájdete TU.

Tlačivá k žiadosti pre nezamestnaných nájdete TU.

Čo mám spraviť, aby som získal finančný príspevok na kurz?

1. Ste nezamestnaný, zamestnaný alebo na materskej/rodičovskej dovolenke a chcete si rozšíriť svoje profesijné zručnosti?

3. Spoločne pripravíme žiadosť. Žiadosť o preplatenie kurzu odovzdáte na Úrad práce min. 30 dní pred kurzom.

4. Po schválení žiadosti o preplatenie kurzu na Úrade práce nastúpite na váš kurz.

Postup pre zamestnaných

Môžete získať príspevok vo výške až 80% z ceny kurzu, ktorý bude zameraný na rozšírenie vašich profesijných zručností.

Tlačivá k žiadosti pre zamestnaných nájdete TU.

Postup:

 1. Pred podaním žiadosti o príspevok sa treba zaregistrovať ako záujemca o zamestnanie.
 1. Vypísať Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania záujemcu o zamestnanie.
 • Žiadosť s prílohami, ktoré Vám zašleme poštou je potrebné odovzdať osobne alebo poštou na ktoromkoľvek úrade práce najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom vzdelávania. Prílohou Vašej žiadosti je dokument preukazujúci možnosť uplatnenia sa na trhu práce po vzdelávaní (napr. inzerát z profesie).
 1. V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku
  • Osobne podpísať na úrade práce Dohodu o poskytnutí príspevku >> dostanete Vzdelávací poukaz.
 2. Vzdelávací poukaz musíte odovzdať nám pred začiatkom kurzu poštou alebo osobne.
 3. Po ukončení kurzu doručíte úradu práce Žiadosť o úhradu príspevku na podporu vzdelávania záujemcu o zamestnanie spoločne s prílohami (faktúra, doklad o úspešnom ukončení kurzu, splnomocnenie na úhradu ceny vzdelávania)
 

Postup pre nezamestnaných

Môžete získať príspevok vo výške 100% z ceny kurzu.

Tlačivá k žiadosti pre nezamestnaných nájdete TU.

Postup:

 1. Vypísať Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie.
  • Žiadosť s prílohami, ktoré Vám zašleme poštou je potrebné odovzdať osobne alebo poštou na úrade práce, na ktorom ste vedený v evidencii nezamestnaných a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom vzdelávania. Prílohou Vašej žiadosti je dokument preukazujúci možnosť uplatnenia sa na trhu práce po vzdelávaní (napr. inzerát z profesie).
 2. V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku
  • Osobne podpísať na úrade práce Dohodu o poskytnutí príspevku >> dostanete Vzdelávací poukaz a formulár Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie.
 3. Vzdelávací poukaz a formulár Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie musíte odovzdať nám pred začiatkom kurzu poštou alebo osobne.
 4. Po ukončení kurzu doručíte na úrad práce Žiadosť o úhradu príspevku na podporu rekvalifikácie spoločne s prílohami (faktúra, formulár Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie, potvrdenie počtu hodín rekvalifikácie, doklad o absolvovaní, splnomocnenie na úhradu ceny vzdelávania)

Všetky kurzy Brain:IT Academy spĺňajú kritéria projektu Zručnosti pre trh práce.

Moderný pracovník v kancelárii

Balík 7 kurzov pre efektívnu prácu v kancelárii. Kybernetická bezpečnosť, balík MS Office a nespočetné množstvo informácii, získate po úspešnom absolvovaní tejto novinky z našej ponuky.

Moderný pracovník v kancelárii

 • MS EXCEL
 • MS POWERPOINT
 • MS WORD
 • ONEDRIVE
 • MS OUTLOOK
 • KYBERNETICKÁ BEZPEČNOSŤ
 • ELEKTRONICKÝ PODPIS

Microsoft Office Specialist

Prinášame Vám možnosť ako stať sa špecialistom pre balík Microsoft Office.

Microsoft Office Specialist

 • MS EXCEL
 • MS POWERPOINT
 • MS WORD
 • MS OUTLOOK
 • MS ACCESS

Expertné IT kurzy

Ponúkame Vám kurzy, ktoré vás posunú medzi expertov nielen v IT oblasti.

Expertné IT kurzy

 • ISTQB
 • UML
 • TOGAF
 • Projektové riadenie
 • ARCHIMATE 3

Potrebné informácie

V prípade záujmu o absolvovanie a preplatenie kurzu prostredníctvom programu Nestrať prácu – vzdelávaj sa zadajte meno
a e-mail, na ktorý Vám následne príde formulár na vypísanie podrobných informácii, potrebných na vyplnenie žiadosti v časti A.

Všetky potrebné informácie a tlačiva získate na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny, oddelenie poradenstva a vzdelávania alebo na portáli ipsvr.gov.sk v sekcii služby zamestnanosti.

Pre priame presmerovanie použi QR kód.

nestrať prácu - vzdelávaj sa QR kód

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie vybraných kurzov s preplatením cez program Nestrať prácu – vzdelávaj sa vyplňte tento formulár.