Nestrať prácu - vzdelávaj sa

Príspevok na preplatenie prostredníctvom národného projektu NP-VS

Záujemcovia o naše kurzy majú možnosť získať príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Vy si vyberiete kurz a Úrad práce Vám preplatí všetky náklady na vzdelávanie. V skratke povedané, kurz dostanete zdarma.

Všetky naše certifikované kurzy spadajú pod oblasť digitalizácie a teda sú podporované projektom „Nestrať prácu –  vzdelávaj sa“.

Kurzom získate nové odborné vedomosti, digitálne zručnosti a skúsenosti, a tým máte možnosť nájsť si nové, lepšie platené zamestnanie. Každopádne šanca vášho uplatnenia na trhu práce vzrastie.

Pokiaľ chcete rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu prácenie ste zaradený do evidencie na úrade práce ako nezamestnaný, uvažujete  o zmene zamestnania, ste rodič na materskej resp. rodičovskej dovolenke, SZČO, študent strednej alebo vysokej školy, tak máte možnosť preplatenia daného kurzu. Všetky naše vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa im bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

Aký je postup?

Vyber si IT kurz z našej ponuky. Viac nájdeš na www.academy.brainit.sk

Vyplň žiadosť pre poskytnutie príspevku na vzdelávanie na stránke UPSVaR a následne vyplň IT Fitnes test.

Vytlačený certifikát z IT fitness testu spolu s vytlačenou a vyplnenou žiadosťou zanes na príslušný ÚP kde sa zapíšeš do evidencie záujemcov o zamestnanie (nie nie je to tá istá ako evidencia uchádzačov o zamestnanie) najneskôr do 30 dní pred začiatkom kurzu.

ÚP má 30 dní na schválenie tvojej žiadosti a ak ti vyhovie dostaneš vzdelávací poukaz ktorý nám donesieš a prezenčne u nás absolvuješ vybraný kurz. Kurz prebieha prezenčne po naplnení kapacít a vzájomnej dohode.

Keď sa všetko naučíš absolvuješ u nás certifikačný online test v anglickom jazyku na ktorý ťa dôkladne pripravíme.

Úspešne absolvuješ test a obdržíš medzinárodne uznávaný certifikát

Po absolvovaní kurzu odovzdáš príslušnému ÚP faktúru za kurz a certifikát o absolvovaní kurzu.

Čo je k tomu potrebné?

  • Požadovaný kurz musí mať súvislosť s podporovaním vzdelávania v rámci projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“
  • Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie je potrené odovzdať najneskôr do 30 dní pred začiatkom kurzu.
  • Kurz musí by úspešne ukončený.

Potrebné informácie

Všetky potrebné informácie a tlačiva získate na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny, oddelenie poradenstva a vzdelávania alebo na portáli ipsvr.gov.sk v sekcii služby zamestnanosti.

Pre priame presmerovanie použi QR kód.