Obchodné podmienky

VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

I. Základné ustanovenia

1.1 Tieto všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „obchodné podmienky“) sú vydané spoločnosťou brainit.sk, s. r. o., IČO: 52577465, DIČ: 2121068763 so sídlom Budova VÚD, Veľký diel 3323, 010 08 Žilina zapísanej v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel Sro, vložka 72902/L, kontaktné údaje Budova VÚD, Veľký diel 3323, 010 08 Žilina, e-mail: academy@brainit.sk, telefón: +421 918 022 030, academy.brainit.sk

(ďalej len „Poskytovateľ“ ).

1.2 Tieto obchodné podmienky upravujú vzájomné práva a povinnosti Poskytovateľa a fyzickej osoby, ktorá uzatvára kúpnu zmluvu alebo právnickej osoby v rámci svojej podnikateľskej činnosti

(ďalej len „Objednávateľ“),

prostredníctvom webového rozhrania umiestneného na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese academy.brainit.sk.

1.3 Ustanovenia obchodných podmienok sú neoddeliteľnou súčasťou kúpnej zmluvy. Odchýlne dojednanie v kúpnej zmluve má prednosť pred ustanoveniami týchto obchodných podmienok.

1.4 Tieto obchodné podmienky a kúpna zmluva sa uzatvárajú v slovenskom jazyku.

II. Informácie o cenách kurzov a certifikačných skúšok

2.1 Informácie o kurzoch a certifikačných skúškach, vrátane uvedenia ceny jednotlivého kurzu, certifikačnej skúšky,  kurzu vrátane certifikačnej skúšky a opakovania certifikačnej skúšky sú uvedené  v ponuke na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese academy.brainit.sk.  Ceny kurzov a certifikačných skúšok sú uvedené bez DPH aj vrátane dane z pridanej hodnoty. Ceny sú uvedené v mene EUR.  Ceny kurzov, certifikačných skúšok a opakovania certifikačných skúšok zostávajú v platnosti po dobu, po ktorú sú zobrazované na  webovej stránke dostupnej na internetovej adrese academy.brainit.sk. Toto ustanovenie nevylučuje dojednanie kúpnej zmluvy za individuálne dohodnutých podmienok.

2.2 Nerozlučiteľnou a neoddeliteľnou súčasťou ceny kurzu sú študijné materiály a certifikát o absolvovaní kurzu.

2.3 Prípadné zľavy z kúpnej ceny služieb je možné vzájomne dohodnúť medzi Poskytovateľom a Objednávateľom.

III. Objednávka služieb a uzavretie kúpnej zmluvy

3.1. Náklady vzniknuté Objednávateľovi pri použití komunikačných prostriedkov na diaľku v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy (náklady na internetové pripojenie, náklady na telefónne hovory) hradí Objednávateľ sám. Tieto náklady sa nelíšia od základnej sadzby.

3.2 Objednávateľ, vykonáva objednávku – prihlášku na kurz, certifikačnú skúšku  poštou na adresu Poskytovateľa, e-mailom  na email: academy@brainit.sk alebo osobne na pobočke Poskytovateľa. Prihlášky sa stávajú  záväzné až  po potvrdení zo strany Poskytovateľa na emailovú adresu, poštovú adresu, ktorú Objednávateľ pri objednaní zadal.  Toto potvrdenie sa považuje za uzavretie zmluvy.

3.3 Poskytovateľ si vyhradzuje právo neprijať objednávku – prihlášku na kurz, certifikačnú skúšku, ktorý je kapacitne naplnený. V tomto prípade bude Objednávateľovi ponúknutý náhradný termín.

3.4 Po prijatí objednávky – prihlášky odošle Poskytovateľ Objednávateľovi pokyny k úhrade pokiaľ už skôr nebolo dohodnuté inak. V prípade potreby zrušenia účasti alebo nedostavenia sa na kurz vstupujú do platnosti storno podmienky, ktoré sú súčasťou týchto obchodných podmienok. Prihlásením sa na kurz zároveň Objednávateľ vyjadruje, že sa s obchodnými podmienkami a storno podmienkami Poskytovateľa oboznámil, a že s nimi bez výhrady súhlasí.

3.5 V prípade, že niektorú z požiadaviek uvedených v objednávke nemôže Poskytovateľ splniť, zašle Objednávateľovi na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením Objednávateľa o prijatí tejto ponuky Poskytovateľovi na jeho emailovú adresu uvedenú v týchto obchodných podmienkach.

3.6 Objednávateľ môže zrušiť objednávku, pokým nie je Objednávateľovi doručené oznámenie o prijatí objednávky predávajúcim. Objednávateľ môže zrušiť objednávku zaslaním žiadosti poštou na adresu Poskytovateľa, e-mailom  na email: academy@brainit.sk alebo osobne na pobočke Poskytovateľa.

3.7 V prípade, že došlo ku zjavnej technickej chybe na strane Poskytovateľa pri uvedení ceny uvedenej v ponuke na webovej stránke dostupnej na internetovej adrese academy.brainit.sk alebo v priebehu objednávania nie je Poskytovateľ povinný dodať Objednávateľovi služby za túto celkom zjavne chybnú cenu ani v prípade, že Objednávateľovi bolo zaslané automatické potvrdenie o obdržaní objednávky podľa týchto obchodných podmienok. Poskytovateľ informuje Objednávateľa o chybe bez zbytočného odkladu a zašle kupujúcemu na jeho emailovú adresu pozmenenú ponuku. Pozmenená ponuka sa považuje za nový návrh kúpnej zmluvy a kúpna zmluva je v takom prípade uzavretá potvrdením o prijatí kupujúcim na emailovú adresu Poskytovateľa.

IV. Platobné podmienky a daňové doklady

4.1 Pokiaľ z uzatvorenej zmluvy nevyplýva niečo iné je účasť na kurze, certifikačnej skúške podmienená úhradou faktúry  najneskôr päť dní pred začatím kurzu, certifikačnej skúšky prevodným príkazom. Upozorňujeme, že platba faktúrou po skončení kurzu, certifikačnej skúšky je možná iba pre firmy – právnické osoby, pre živnostníkov a nie fyzické osoby.

Cenu služby podľa kúpnej zmluvy môže Objednávateľ zaplatiť bezhotovostne prevodom na bankový účet Poskytovateľa č. SK96 1100 0000 0029 4707 9160,vedený v Tatra banka, a. s.

4.2 V prípade bezhotovostnej platby je záväzok Objednávateľa zaplatiť kúpnu cenu splnený okamihom pripísania príslušnej sumy na bankový účet Poskytovateľa. Po pripísaní platby na účet Poskytovateľa bude vystavený a zaslaný daňový doklad v elektronickej forme.

4.3 Všetky faktúry sa zasielajú e-mailom na adresu, ktorú Objednávateľ zadá pri objednávke kurzu. Faktúry sa posielajú vo formáte PDF a sú opatrené pečiatkou a podpisom osoby, ktorá faktúru vystavila. V prípade, že má Objednávateľ záujem o zaslanie originálu faktúry poštou, je povinný informovať o tejto skutočnosti na e-mailovej adrese: academy@brainit.sk. Ak Objednávateľ nepožiada o zaslanie originálu faktúry, má sa za to, že Objednávateľ bez výhrad akceptuje spôsob, akým Poskytovateľ vystavuje a zasiela elektronické faktúry.

4.4 Pri úhrade služby prevodom je Objednávateľ povinný udávať ako variabilný symbol číslo proforma faktúry alebo faktúry.

4.5 Neuhradenie proforma faktúry nie je považované za zrušenie kurzu.

V. Storno podmienky a zmena termínu kurzu, certifikačnej skúšky

5.1 Bezplatné stornovanie kurzu, certifikačnej skúšky akceptujeme iba písomnou formou na email poskytovateľa academy@brainit.sk najneskôr 14 pracovných dní pred začiatkom kurzu, certifikačnej skúšky. Ak už  objednávateľ vykonal úhradu, bude mu vrátená v plnej výške do 14 dní alebo má možnosť dohodnúť náhradný termín.

5.2 Pri stornovaní kurzu, certifikačnej skúšky, ktoré akceptujeme iba písomnou formou na email Poskytovateľa academy@brainit.sk doručenom 4-13 pracovných dní pred začiatkom kurzu, certifikačnej skúšky účtujeme storno poplatok 50% z ceny.

5.3 Pri stornovaní kurzu, certifikačnej skúšky, ktoré akceptujeme iba písomnou formou na email Poskytovateľa academy@brainit.sk doručenom menej ako 3 dni pred začiatkom kurzu, certifikačnej skúšky účtujeme storn poplatok 100% z ceny.

5.4 Poskytovateľ ma právo presunúť dátum konania kurzu, certifikačnej skúšky z dôvodu, ktorý nemôže ovplyvniť (prerušenie dodávky elektriny, plynu, karanténa atď.). V takomto prípade bude Objednávateľovi poskytnutý náhradný termín.

5.5 V prípade zásahu nečakaných obmedzení a nariadení (nariadenia karantény, obmedzenia v doprave atď.) budú kurzy, certifikačné skúšky poskytované on-line formou.

5.6 Poskytovateľ si vyhradzuje právo neuskutočniť kurz, pokiaľ sa 3 pracovné dni pred začiatkom kurzu neprihlásilo viac, ako 5 záujemcov o kurz. V tomto prípade bude záujemcom poskytnutý náhradný termín.

VI. Spracovanie osobných údajov

6.1 Webovú stránku academy.brainit.sk prevádzkuje spoločnosť brainit, s.r.o.  IČO: 52577465, DIČ: 2121068763 so sídlom Budova VÚD, Veľký diel 3323, 010 08 Žilina. Prevádzkovateľ stránky zodpovedá za spracovanie osobných údajov podľa nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „GDPR“) a  Zákon č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

6.2 Účelom spracovania sú Vami poskytnuté údaje, potrebné k realizácii kurzov, certifikačných skúšok a vystavovaniu daňových dokladov. Komunikácia so zákazníkmi ohľadne plnenia zmluvy, objednávok,  recenzie kurzov, rozosielanie propagačných materiálov a newsletterov.

6.3 Zdrojom osobných údajov je osoba, ktorá poskytla osobné údaje. Zoznam osobných údajov: meno a priezvisko, rodné číslo, titul, ulica a číslo, PSČ, mesto, obec, národnosť, telefonický kontakt, IČO a IČ DPH, číslo bankového účtu (IBAN), emailové adresy. Dĺžka uchovávania osobných údajov je do odvolania súhlasu.

6.4 Účastníci školenia nesmú z dôvodu zachovania ochrany osobných údajov vyhotovovať zvukové alebo obrazové záznamy zo školenia, certifikačnej skúšky.

VII. Záverečné ustanovenia

7.1 Všetky dojednania medzi Poskytovateľom a Objednávateľom sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky. Ak vzťah založený kúpnou zmluvou obsahuje medzinárodný prvok, strany sa dohodli, že vzťah sa riadi právom Slovenskej republiky. Týmto nie sú dotknuté práva spotrebiteľa vyplývajúce zo všeobecne záväzných právnych predpisov.

7.2 Poskytovateľ nie je vo vzťahu k Objednávateľovi viazaný žiadnymi kódexmi správania v zmysle ustanovení zákona č. 250/2007 Z.z. o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov.

7.3. Jednotlivé kurzy je možné absolvovať prezenčne, dištančne, kombinovanou formou alebo online. Elektronický obsah jednotlivých kurzov je chránený autorským zákonom. Používateľ nemôže predávať, požičiavať, šíriť, prenajímať, distribuovať elektronický obsah alebo jeho časti tretej strane. Nesmie odstraňovať popisy alebo označenia týkajúce sa vlastníctva uvedené v elektronickom obsahu. Obsah jednotlivých kurzov je len na osobné použitie.

7.4 Všetky práva k webovým stránkam predávajúceho, najmä autorské práva k obsahu, vrátane rozvrhnutia stránky, fotiek, filmov, grafiky, ochranných známok, loga, ďalšieho obsahu a prvkov prináleží predávajúcemu. Je zakázané kopírovať, upravovať alebo inak používať webové stránky alebo ich časť bez súhlasu predávajúceho.

7.5 Znenie obchodných podmienok môže Poskytovateľ meniť či dopĺňať. Týmto ustanovením nie sú dotknuté práva a povinnosti vzniknuté po dobu účinnosti predchádzajúceho znenia obchodných podmienok.

Tieto obchodné podmienky nadobúdajú účinnosť dňom 1.7.2022