Bezplatné kurzy cez výzvu ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Možnosť financovania vzdelávacích kurzov pre nezamestnaných, zamestnaných a rodičov na materskej/rodičovskej dovolenke.

Formulár pre záujemcov

V prípade záujmu o absolvovanie vybraných kurzov s preplatením cez projekt Zručnosti pre trh práce vyplňte tento formulár.

Chceš sa zadarmo vzdelávať?

PREPLAŤ SI KURZ CEZ PROJEKT - ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu. Určený je pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných a pre ľudí na materskej/rodičovskej dovolenke. Cieľom je podporiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a adaptabilitu osôb z cieľovej skupiny prostredníctvom rekvalifikácie a vzdelávania. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný ako nezamestnaný, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt, prostredníctvom formulára „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“, ktorý je možné podať osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.

Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť.

Tlačivá k žiadosti pre zamestnaných nájdete TU.

Tlačivá k žiadosti pre nezamestnaných nájdete TU.

Čo mám spraviť aby som mal kurz cez ÚPSVaR zadarmo?

1. Ste nezamestnaný, zamestnaný alebo na materskej/rodičovskej dovolenke a chcete si rozšíriť svoje profesijne zručnosti?

3. Spoločne pripravíme žiadosť. Žiadosť o preplatenie kurzu odovzdáte na Úrad práce min. 30 dní pred kurzom.

4. Po schválení žiadosti o preplatenie kurzu na Úrade práce nastúpite na váš kurz.

Na čo si dať pozor?

Pre koho projekt nie je určený?

Projekt Zručnosti pre trh práce, nie je určený pre:
  • Samostatne zárobkovo činné osoby.
  • Študentov strednej alebo vysokej školy v dennej forme štúdia.
  • Poberateľov starobného dôchodku.
  • Poberateľov invalidného dôchodku po dovŕšení dôchodkového veku.
Záujemca, ktorému bol v priebehu predchádzajúcich piatych rokov poskytnutý príspevok na rovnaké alebo obdobné vzdelanie podľa § 54. zákona o službách zamestnanosti.
ikona zrušiť zmluvu

Kompletné znenie výzvy, si môžete prečítať kliknutím na tlačidlo:

Pre koho je projekt určený?

Projekt Zručnosti pre trh práce, je určený pre Vás, ak:
 • Ste na materskej/rodičovskej dovolenke a ste registrovaný/á na úrade práce ako záujemca o zamestnanie.
 • Ste zamestnaný/á.
 • Ste nezamestnaný/á.
Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.
ikona hodnotenie

Tlačivá k žiadosti pre zamestnaných nájdete kliknutím na tlačidlo:

Ďalšie informácie Vám radi poskytneme telefonicky alebo e-mailom.

Ako postupovať pri žiadosti ak ste zamestnaný / záujemca o zamestnanie?

Môžete získať príspevok vo výške 80% z ceny kurzu!

Tlačivá k žiadosti pre zamestnaných nájdete na tomto odkaze.

 1. Ak ste nezamestnaný, je potrebné vypísať aj Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu rekvalifikácie uchádzača o zamestnanie. Tu je potrebné spoločne so všetkými prílohami odovzdať na úrade práce, na ktorom ste vedený v evidencií nezamestnaných a to najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom vzdelávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia úradu.
  Prílohami žiadosti o poskytnutie príspevku sú:
  • Dokument preukazujúci možnosť uplatnenia sa na trhu práce po rekvalifikácií
  • Iné doklady
  • Dokumenty od Brain:IT Academy: Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie o zabezpečení rekvalifikácie vrátane príloh. 2. V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku je potrebné podpísať na úrade práce
 2. V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku je potrebné podpísať na úrade práce Dohodu o poskytnutí príspevku. Na úrade zároveň dostanete Vzdelávací poukaz a formulár Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie.
 3. Až pod uzatvorení Dohody môžete nastúpiť na vzdelávanie. Pozor, Vzdelávací poukaz a formulár Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie musíte odovzdať nám, ako vzdelávacej inštitúcií pred začiatkom kurzu.
 4. Po ukončení kurzu je potrebné predložiť bezodkladne na úrad práce Žiadosť o úhradu príspevku na podporu rekvalifikácie (spoločne s prílohami – faktúra, formulár Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie, potvrdenie počtu hodín rekvalifikácie, doklad o absolvovaní, splnomocnenie na úhradu ceny vzdelávania).

Ako postupovať pri žiadosti ak ste nezamestnaný a uchádzate sa o zamestnanie?

Môžete získať príspevok vo výške 100% z ceny kurzu!

Tlačivá k žiadosti pre nezamestnaných nájdete na tomto odkaze.

 1. Ak sa o príspevok uchádza zamestnanec, je potrebné aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt, prostredníctvom formulára „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“, ktorý je možné podať osobne, alebo elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk, alebo poštou.
 2. Je potrebné vypísať aj „Žiadosť o poskytnutie príspevku na podporu vzdelávania záujemcu o zamestnanie“. Tú spoločne so všetkými prílohami je potrebné odovzdať na úrade práce najneskôr 30 kalendárnych dní pred začiatkom vzdelávania, pričom rozhodujúci je dátum doručenia úradu.
  Prílohami žiadosti o poskytnutie príspevku sú:
  • Dokument preukazujúci možnosť uplatnenia sa na trhu práce po rekvalifikácií
  • Iné doklady
  • Dokumenty od Brain:IT Academy: Potvrdenie poskytovateľa rekvalifikácie o zabezpečení rekvalifikácie vrátane príloh.
 3. V prípade schválenia žiadosti o poskytnutie príspevku je potrebné podpísať na úrade práce Dohodu o poskytnutí príspevku.Na úrade zároveň dostanete Vzdelávací poukaz.
 4. Až pod uzatvorení Dohody môžete nastúpiť na vzdelávanie. Pozor, Vzdelávací poukaz a formulár Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie musíte odovzdať nám, ako vzdelávacej inštitúcií pred začiatkom kurzu.
 5. Po ukončení kurzu je potrebné predložiť bezodkladne na úrad práce Žiadosť o úhradu príspevku na podporu rekvalifikácie (spoločne s prílohami – faktúra, formulár Špecifikácia zrealizovanej rekvalifikácie, potvrdenie počtu hodín rekvalifikácie, doklad o absolvovaní, splnomocnenie na úhradu ceny vzdelávania).

Potrebné informácie