Ako si preplatiť kurz cez úrad práce

Zručnosti pre trh práce

Od 8.4.2024 bude možné podávať cez úrady práce žiadosti o preplatenie vzdelávacieho kurzu vďaka novému  národnému projektu ZRUČNOSTI PRE TRH PRÁCE.

Ako sa zapojiť do projektu? Je to jednoduché. Vyber si kurz, ktorý sa Ti u nás páči. Ak nie si nezamestnaný, nezabudni sa najskôr na úrade práce registrovať ako záujemca o zamestnanie. V prípade záujmu o projekt Zručnosti pre trh práce nás kontaktujte priamo na naše kontaktné údaje alebo vyplňte kontaktný formulár záujemcu o preplatenie kurzu. Najneskôr 30 dní pred konaním kurzu odovzdáte na  úrad práce žiadosť o preplatenie kurzu. Ak úrad práce žiadosť schváli, bsolvujete kurz. Po úspešnom ukončení kurzu, bude cena kurzu uhradená úradom práce.

Viac o projekte:

Nový národný projekt Zručnosti pre trh práce prináša možnosť bezplatne získať finančnú podporu na vzdelávanie či rekvalifikáciu.

Určený je pre ľudí bez práce, ale aj pre zamestnaných a pre ľudí na materskej/rodičovskej dovolenke. Cieľom je podporiť zamestnanosť, zamestnateľnosť a adaptabilitu osôb z cieľovej skupiny prostredníctvom rekvalifikácie a vzdelávania. Projekt nie je určený pre samostatne zárobkovo činné osoby.

Ak sa o príspevok uchádza občan, ktorý nie je evidovaný ako nezamestnaný, je potrebné, aby sa pred podaním žiadosti o príspevok zaregistroval ako záujemca o zamestnanie. To je možné urobiť na ktoromkoľvek úrade práce, sociálnych vecí a rodiny bez ohľadu na trvalý pobyt, prostredníctvom formulára „Žiadosť záujemcu o zamestnanie o sprostredkovanie vhodného zamestnania“, ktorý je možné podať osobne, elektronicky na Ústrednom portáli verejnej správy www.slovensko.sk alebo poštou.

Jeden žiadateľ môže byť v rámci tohto projektu podporený maximálne dvakrát. Druhé podporenie môže nasledovať až po ukončení záväzkov vyplývajúcich z prvej dohody uzatvorenej s úradom práce, sociálnych vecí a rodiny.

Ak úrad práce žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie schváli, uzatvorí so záujemcom o zamestnanie dohodu o poskytnutí príspevku. Bez uzatvorenia tejto dohody nie je možné príspevok na vzdelávanie poskytnúť.