Projektové riadenie PRINCE2 Practitioner

Vyššia úroveň projektového riadenia PRINCE2 Practitioner, ktorá rozvíja základné znalosti získané v kurze PRINCE2 Foundation, je dôkazom toho, že držiteľ zvláda nielen riadenie projektov, ale aj odhalenie a nápravu chýb pri aplikácii tejto metodiky projektového riadenia. Tento kurz poskytuje účastníkom praktické nástroje a techniky pre riadenie komplexnejších projektov, ktoré sú často súčasťou prostredia korporátu. Projektové riadenie PRINCE2 Practitioner kurz poskytuje pokročilé znalosti a zručnosti v oblasti riadenia projektov. Účastníci sa naučia, ako aplikovať princípy, témy a procesy PRINCE2 na reálne projekty a ako zvládnuť komplexnejšie situácie. Kurz sa zameriava na rozvoj praktických zručností v oblasti riadenia projektov a poskytuje účastníkom príležitosť zlepšiť svoje schopnosti v riešení problémov a prijímaní.

PRINCE2 Practitioner ako nadstavba Founadtion

Certifikačný stupeň Practitioner poskytuje rozšírené a hlbšie pochopenie metód riadenia projektov PRINCE2 a umožňuje ich praktickú aplikáciu v reálnych projektoch.

Čo ponúka Practitioner navyše oproti Foundation?

  • Hlbšie pochopenie princípov, postupov a konceptov PRINCE2.
  • Aplikácia v rôznych kontextoch: PRINCE2 Practitioner sa zaoberá aplikáciou metód PRINCE2 v rôznych kontextoch a situáciách. Zameriava sa na prispôsobenie PRINCE2 metodológie špecifickým potrebám a charakteristikám projektu.
  • Rozšírené riadenie rizík: Poskytuje rozšírené nástroje a techniky na identifikáciu, hodnotenie, riadenie a monitorovanie rizík v projektoch. V online prostredí je riadenie rizík zvlášť dôležité, a preto PRINCE2 Practitioner vysvetľuje a poukazuje na dôležitosť rizík a snaží sa o ich minimalizáciu.
  • Praktická aplikácia metód PRINCE2. Certifikovaní praktici môžu efektívne používať metódu PRINCE2 na reálne projekty, vrátane tých na internete. Poskytuje im nástroje a techniky na správne riadenie, plánovanie a monitorovanie projektov v online prostredí.
  • Komplexné porozumenie metódy PRINCE2 a jej využitiu v projektoch. Tí, ktorí dosiahnu certifikáciu PRINCE2 Practitioner, majú rozsiahlejšie vedomosti a schopnosti v oblasti riadenia projektov.

Kto sú najčastejší absolventi kurzu?

  • prevádzkoví a línioví manažéri,
  • junior, senior project management, vedúci tímu,
  • project Assurance, Project Support,
  • ostatní členovia projektového tímu.

Projektové riadenie PRINCE2 Practitioner kurz sa skladá z dvoch častí – teoretickej a praktickej.

– v teoretickej časti sa účastníci zoznámia s pokročilými princípmi riadenia projektov a ich aplikáciou v praxi,

– v praktickej časti si účastníci overia svoje znalosti v skúške, ktorá prebieha formou testu s možnosťami.

PRINCE2 Practitioner zvláda riadiť všetky projekty

Počet projektových manažérov, ktorí sú certifikovaní na úrovni „Practitioner“ neustále rastie a medzi absolventov patria programoví manažéri, riaditelia divízií, generálni riaditelia či riaditelia projektových kancelárií. Získanie certifikácie PRINCE2 Practitioner môže viesť k zlepšeniu kariérnych vyhliadok a dôveryhodnosti v oblasti projektového manažmentu. Preto ak hľadáte pokročilú certifikáciu v oblasti projektového manažmentu, PRINCE2 Practitioner je trefa do čierneho!

Nikola Mozolová

Nikola Mozolová

Byť kreatívnou ma robilo šťastnou už od malička a táto charakterová črta mi ostala do dnes. Študovať manažment mi umožňuje svoju kreatívnu stránku ďalej rozvíjať. Preto sa snažím využiť svoj potenciál a preniesť ho do textov a príspevkov, ktoré oslovia čitateľov. Mojou úlohou a cieľom je dostať k správnym ľudom hodnoty, kultúru a produkty našej firmy.