Projektové riadenie PMI

Medzinárodná asociácia PMI (Project Management Institute) so sídlom v USA pôsobí už od roku 1969. Zároveň je jednou z najčastejšie používaných metodík projektového riadenia, ktorá poskytuje jednoduchý a systematický spôsob na plnenie projektov.

Vydáva kľúčové štandardy pre projektové riadenie a poskytuje certifikácie pre projektových manažérov. PMI rieši všetky fázy projektového riadenia, vrátane plánovania projektu, riadenia projektu a jeho ukončenia. Momentálne eviduje viac ako 850 000 odborníkov po celom svete.

Certifikáty podľa certifikačného štandardu PMI

Certifikačný štandard umožňuje získať 2 druhy certifikátov:

  • PMP® – Project Management Professional
  • CAPM® – Certified Associate in Project Management

Čo Vám môže PMI certifikát zaručiť?

  • väčšiu hodnotu na trhu práce,
  • doklad pre domácich aj zahraničných zákazníkov, že ich projekty a financie sú v tých správnych rukách,
  • potvrdenie o odbornej spôsobilosti .

Postup pri využití projektového riadenia

  1. Definícia projektu tvorí prvý krok v plánovaní a zahŕňa popis, cieľ a cieľové skupiny.
  2. V ďalšom kroku je potrebné stanoviť rozsah projektu. Rozsah projektu zahŕňa všetky činnosti a výsledky, ktoré projekt musí dosiahnuť. Je preto veľmi dôležité, aby rozsah projektu bol jasne definovaný a aby ho všetky zainteresované strany akceptovali.
  3. Medzi dôležité časti projektového riadenia PMI patrí plánovanie projektu, kde identifikujeme všetky činnosti potrebné na dosiahnutie cieľov, stanovíme si termíny týchto činností a potrebné zdroje.
  4. Riadenie projektu zahŕňa aj monitorovanie a kontrolu projektu počas jeho plnenia. Riadenie projektu tiež zahŕňa riešenie problémov, ktoré sa vyskytnú počas plnenia projektu a zabezpečuje, aby sa projekt realizoval včas, s kvalitou a za stanovené náklady.

Využitie projektového riadenia PMI pre online prostredie:

Metódy a postupy PMI sadajú využiť pri množstve projektov v online prostredí vo fázach:

Riadenie tímu: Projektové riadenie PMI zahŕňa aj riadenie tímu projektu. Pri online projektoch sa preto musí zabezpečiť, aby mali tímy potrebné digitálne zručnosti a znalosti na vykonávanie svojich úloh. Zároveň tak treba komunikovať a koordinovať prácu tímov v online prostredí.

Riadenie rizík: Pri  projektoch existujú špecifické riziká, ktoré sa týkajú online prostredia, ako sú bezpečnosť, ochrana údajov, výpadky serverov, zmeny technológií a konkurencia. V dôsledku toho projektové riadenie PMI zahŕňa riadenie rizík prostredníctvom identifikácie, hodnotenia a riadenia rizík. To pomáha minimalizovať negatívne dopady a zlepšovať výsledky projektu.

Dokumentácia a správa zmien: Zdôrazňuje dôležitosť dokumentácie a správy zmien v projekte. Pri takýchto projektoch je okrem iného dôležité udržiavať aktuálnu dokumentáciu o funkciách webovej stránky či úpravách obsahu.

Nikola Mozolová

Nikola Mozolová

Byť kreatívnou ma robilo šťastnou už od malička a táto charakterová črta mi ostala do dnes. Študovať manažment mi umožňuje svoju kreatívnu stránku ďalej rozvíjať. Preto sa snažím využiť svoj potenciál a preniesť ho do textov a príspevkov, ktoré oslovia čitateľov. Mojou úlohou a cieľom je dostať k správnym ľudom hodnoty, kultúru a produkty našej firmy.