Ako sa zapojiť do výzvy Nestrať prácu - vzdelávaj sa ?

Príspevok na preplatenie prostredníctvom národného projektu NP-VS

 

Ako sa zapojiť do výzvy Nestrať prácu – vzdelávaj sa?

Záujemcovia o kurzy majú možnosť získať príspevok z Úradu práce sociálnych vecí a rodiny v rámci národného projektu Nestrať prácu – vzdelávaj sa. Vy si vyberiete kurz a Úrad práce Vám preplatí všetky náklady na vzdelávanie. V skratke povedané, kurz dostanete zdarma.

Všetky naše certifikované kurzy spadajú pod oblasť digitalizácie a teda sú podporované projektom „Nestrať prácu –  vzdelávaj sa“.

Kurzom získate nové odborné vedomosti, digitálne zručnosti a skúsenosti, a tým máte možnosť nájsť si nové, lepšie platené zamestnanie. Každopádne šanca vášho uplatnenia na trhu práce vzrastie.

Pokiaľ chcete rozvíjať svoje zručnosti v súlade s aktuálnymi potrebami trhu prácenie ste zaradený do evidencie na úrade práce ako nezamestnaný, uvažujete  o zmene zamestnania, ste rodič na materskej resp. rodičovskej dovolenke, SZČO, študent strednej alebo vysokej školy, tak máte možnosť preplatenia daného kurzu. Všetky naše vzdelávacie kurzy sú verejne dostupné a záujemca sa im bude venovať vo svojom voľnom čase, v rámci spolupráce s úradom práce.

Kroky potrebné ku zapojeniu sa do výzvy Nestrať prácu – Vzdelávaj sa

  1. Vyberte si IT kurz z našej ponuky. Viac nájdeš na academy.brainit.sk
  2. Vyplňte žiadosť pre poskytnutie príspevku na vzdelávanie na stránke UPSVaR a následne vyplňte IT Fitnes test.
  3. Vytlačený certifikát z IT fitness testu spolu s vytlačenou a vyplnenou žiadosťou zaneste na príslušný Úrad práce najneskôr do 30 dní pred začiatkom kurzu.
  4. Úrad práce má má 30 dní na schválenie tvojej žiadosti, ak Vám vyhovie dostanete vzdelávací poukaz, ktorý nám donesiete a absolvujete u nás vybraný kurz. Kurz prebieha prezenčne pri naplnení kapacít a vzájomnej dohode.
  5. Po ukončení kurzu získate certifikát o absolvovaní kurzu. V prípade, že máte po absolvovaní kurzu záujem aj o certifikačnú skúšku (v ENG jazyku), kontaktujte nás mailom na academy@brainit.sk.
  6. Ak úspešne absolvujete certifikačnú skúšku obdržíte medzinárodne uznávaný certifikát v danej oblasti. Viac info o certifikačných skúškach nájdete TU
  7. Po absolvovaní kurzu odovzdáte príslušnému Úradu faktúru za kurz a certifikát o absolvovaní kurzu.

Čo je k tomu potrebné?

  • Požadovaný kurz musí mať súvislosť s podporovaním vzdelávania v rámci projektu „Nestrať prácu – vzdelávaj sa“
  • Žiadosť o poskytnutie príspevku na vzdelávanie je potrené odovzdať najneskôr do 30 dní pred začiatkom kurzu.
  • Kurz musí by úspešne ukončený.

Potrebné informácie

Všetky potrebné informácie a tlačiva získate na Úrade práce, sociálnych veci a rodiny, oddelenie poradenstva a vzdelávania alebo na portáli ipsvr.gov.sk v sekcii služby zamestnanosti.

Pre priame presmerovanie použi QR kód.